Forrige

Justitsministeren (Lene Espersen):
Jeg kan indledningsvis henvise til mine tidligere besvarelser af spørgsmål fra samme spørger om samme emne, og det er jo også flere spørgsmål end dem, som hr. Jacob Buksti i dag henviser til. Der er blevet besvaret mange spørgsmål om dette emne. Jeg vil derfor også fatte mig i korthed.
     Som jeg tidligere har været inde på i mine besvarelser, er det sådan, at mange borgere har oplevet, at der i for høj grad har været satset på automatisk hastighedskontrol på steder, hvor kontrollen ikke har en afgørende effekt på færdselssikkerheden. Det kunne f.eks. være lange, lige vejstrækninger eller sikre omfartsveje. En del borgere føler også, at det visse steder kan være svært at få øje på den færdselssikkerhedsmæssige begrundelse for den automatiske hastighedskontrol. Det mener jeg ikke, og det mener jeg fortsat ikke at jeg som ansvarlig minister kan se bort fra.
     Som jeg også oplyste i min besvarelse af 4. september 2002 af spørgsmål nr. S 2960 fra samme spørger, er det dette og ikke mere, der ligger i mine tidligere udtalelser.
     Med henblik på at imødegå den kritik, der har været rejst imod den automatiske hastighedskontrol, har jeg derfor iværksat forskellige initiativer.
     I juli måned bad jeg således Rigspolitichefen om i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet at sikre, at den automatiske hastighedskontrol koncentreres om netop de strækninger, hvor færdselssikkerhedsmæssige hensyn gør sig særlig gældende. Det drejer sig især om de såkaldt sorte pletter, hvor der sker mange ulykker, og steder, hvor børn og ældre ofte færdes. Rigspolitichefen har på denne baggrund ført forhandlinger med Vejdirektoratet og politimestrene. I den forbindelse er det blevet klart understreget, at der kun må foretages automatisk hastighedskontrol på strækninger, der opfylder kriterierne i de gældende retningslinjer. Desuden arbejder Justitsministeriet i øjeblikket på en model, hvorefter der på internettet gives oplysninger om de strækninger, hvor der kan foretages automatisk hastighedskontrol. Samtidig vil man på internettet kunne se baggrunden for, at den givne strækning er udvalgt til at få foretaget kontrol. Det kan f.eks. være på grund af, at der er tale om en særlig ulykkesbelastet strækning, eller at der er tale om en vej, hvor der ofte færdes børn eller ældre.

Kl. 15.05

     Med dette initiativ kan borgerne til enhver tid få bekræftet, at der er en særlig færdselssikkerhedsmæssig begrundelse for den automatiske hastighedskontrol. Samtidig vil initiativet indebære, at politi og vejmyndigheder har grundlag for på ny at vurdere, om samtlige udpegede strækninger er tilstrækkeligt begrundede i et ønske om at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede.

Næste