Spm. nr. S 1583

Til statsministeren (13/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Vil statsministeren vurdere og kommentere Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. S 916 i lyset af dels artiklen i Ekstra Bladet den 29. november 1998 »F.L. Smidth solgte kemifabrik til Saddam«, dels artiklen i Information den 13. januar 2004 »Danmark solgte granatanlæg til Irak«?«

Svar (21/1 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (17/2 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmål nr. S 916 (»Bidrog Danmark på noget tidspunkt og på nogen måde til Irakisk rustning mellem 1978 og 2003 og i givet fald hvordan?«) blev stillet til udenrigsministeren, som i den anledning anmodede Justitsministeriet om en udtalelse.

I udtalelsen oplyste Justitsministeriet, at der i henhold til oplysningerne i Justitsministeriets elektroniske journalsystem vedrørende de 3326 sager, som er oprettet siden ibrugtagningen af journalsystemet den 1. juli 1994, alene er givet en enkelt udførselstilladelse til Irak (vedrørende sprængstof mv. til brug for humanitære ammunitions- og minerydningsopgaver). Det oplystes samtidig, at Justitsministeriet af ressourcemæssige årsager ikke havde fundet det muligt at foretage en manuel gennemgang af de 3326 sager.

For så vidt angår udførselssager oprettet før den 1. juli 1994 oplyste Justitsministeriet, at der ikke foreligger elektroniske journaloplysninger, men alene journalkort i fysisk form, og at Justitsministeriet af ressourcemæssige årsager ikke havde fundet det muligt at foretage en manuel gennemgang heraf.

Til forskel fra spørgsmål nr. S 916 indeholder de i spørgsmål nr. S 1581-82 nævnte artikler fra Ekstra Bladet og Information konkrete oplysninger om navngivne virksomheders leverancer af bestemte produkter til Irak og i vidt omfang også angivelser af hvilket år eller inden for hvilken kortere årrække, levering skulle have fundet sted. De nye spørgsmål har derfor givet mulighed for en målrettet gennemgang af journalkortene.