Spm. nr. S 1750

Til udenrigsministeren (22/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Kan udenrigsministeren uddybe sin besvarelse af spørgsmål nr. S 916 vedrørende danske rederier, der i stort tal forsynede Irak med våben under krigen mod Iran, som Børsens Nyhedsmagasin skrev 23. oktober 1987?«

Svar (10/2 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Udenrigsministeriet har kontaktet Justitsministeriet, som er ressortministerium for våbeneksport.

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale og vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/3 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Udenrigsministeriet har indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, som er ressortministerium for våbeneksport.

Justitsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»I den i spørgsmålet nævnte artikel er det bl.a. anført, at en række danske skibe i 1987 lossede ammunition og sprængstoffer i havnebyerne Bandar Abbas (Iran), Aqaba (Jordan) og Qadimah (Saudi-Arabien). I henhold til artiklen fik Irak størstedelen af sine krigsforsyninger fra Aqaba, og angiveligt blev også Qadimah brugt som indskibningshavn for Irak. Det er endvidere anført, at et dansk skib i 1986 var på tre togter med våben fra Israel til Iran. Det fremgår ikke af artiklen, hvilke lande de omtalte transporter i 1987 udgik fra.

I henhold til våbenlovens § 6, stk. 1, kræver udførsel fra Danmark af blandt andet våben, ammunition og eksplosivstoffer tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Transport af våben mellem tredjelande er derimod ikke omfattet af den gældende våbenlov. Det bemærkes i den forbindelse, at justitsministeren den 4. februar 2004 fremsatte et forslag til lov om ændring af våbenloven (L 158), hvorefter transport af våben mv. mellem tredjelande reguleres i våbenloven.

Justitsministeriet har foretaget en manuel gennemgang af journalkortene for sager om udførsel af våben mv. oprettet i 1986 og 1987.

I henhold til de i journalkortene registrerede oplysninger har Justitsministeriet i nævnte periode ikke givet udførselstilladelse til Iran, Jordan, Saudi-Arabien eller Irak.«