Spm. nr. S 4600

Til videnskabsministeren (30/6 04) af:

Lene Garsdal (SF):

»Hvor kan mennesker, som mener at have symptomer ved at bo tæt på mobilmaster, henvende sig med deres symptomer og lade symptomerne registrere?«

Begrundelse

Forbrugerrådet har modtaget henvendelser fra mennesker, som gerne vil henvises til en relevant myndighed med deres symptomer. Flere har ytret sig i pressen om det samme spørgsmål.

Svar (13/7 04)

Videnskabsministeren (Helge Sander):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, der over for mig har oplyst følgende:

»Sundhedsstyrelsen forventer på det nuværende vidensgrundlag som udgangspunkt ikke, at korrekt opsatte antenner til mobilkommunikation giver befolkningen helbredsmæssige gener. Hvis nogle personer alligevel har mistanke om, at de selv har helbredsmæssige gener pga. opsatte antenner til mobilkommunikation, vil Sundhedsstyrelsen anbefale, at de går til deres praktiserende læge for at få undersøgt hvilke mulige årsager, der kan være til de pågældende helbredsmæssige gener eller symptomer. Hvis den praktiserende læge sammen med patienten finder anledning til, at en sammenhæng med antenner til mobilkommunikation bør undersøges nærmere, kan den praktiserende læge henvise til undersøgelse på den arbejds- og miljømedicinske klinik/afdeling i det pågældende amt. Embedslægeinstitutionerne vil bede landets arbejds- og miljømedicinske klinikker/afdelinger om at orientere embedslægeinstitutionen i amtet om sådanne henvendelser og resultatet af undersøgelsen. Sundhedsstyrelsen vil blive orienteret fra embedslægeinstitutionerne.«

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.