Spm. nr. S 916

Til udenrigsministeren (26/11 03) af:

Villy Søvndal (SF):

»Bidrog Danmark på noget tidspunkt og på nogen måde til irakisk rustning mellem 1978 og 2003 og i givet fald hvordan?«

Svar (12/12 03)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Spørgsmål om våbeneksportkontrol henhører under Justitsministeriets område, hvorfor Udenrigsministeriet har anmodet Justitsministeriet om en udtalelse. Når udtalelsen foreligger, vil der blive givet et endeligt svar.

Supplerende svar (18/12 03)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Fra justitsministeren er modtaget følgende svar.

»I henhold til våbenlovens § 6, stk. 1, og våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 1, kræver udførsel af våben mv. som udgangspunkt tilladelse fra Justitsministeriet. Dog meddeler politimesteren (politidirektøren) tilladelse til udførsel af bl.a. blankvåben, våben til jagt og konkurrenceskydning mv. til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-landene, jf. våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Visse dolke og knive kan udføres uden tilladelse, jf. våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 3.

Justitsministeriet har gennemgået journaloplysningerne vedrørende de 3326 sager om udførsel af våben mv., som er oprettet i ministeriet siden den 1. juli 1994, hvor Justitsministeriets elektroniske journalsystem blev taget i brug.

I henhold til de i journalsystemet registrerede oplysninger har Justitsministeriet i nævnte periode alene givet en enkelt udførselstilladelse til Irak. Det drejer sig om en tilladelse af 1. august 2003 til Folkekirkens Nødhjælp til udførsel af sprængstof mv. til brug for Folkekirkens nødhjælps humanitære ammunitions- og minerydningsopgaver for DANIDA og ECHO i Irak.

Justitsministeriet har af ressourcemæssige årsager ikke fundet det muligt at foretage en manuel gennemgang af de 3326 sager, hvorfor det ikke fuldstændigt kan udelukkes, at der i denne periode er givet andre udførselstilladelser end ovennævnte. Justitsministeriet er imidlertid ikke bekendt med, at dette skulle være tilfældet.

For så vidt angår udførselssager oprettet i perioden fra 1978 til den 1. juli 1994 foreligger der ingen elektroniske journaloplysninger, men alene journalkort i fysisk form, som kan gennemgås manuelt. Justitsministeriet har af ressourcemæssige årsager ikke fundet det muligt at foretage en sådan manuel gennemgang og kan derfor ikke udelukke, at der er givet udførselstilladelser til Irak i perioden. Ministeriet har imidlertid ikke umiddelbart kendskab til sådanne tilladelser.«