Besvarelse på bilag 8

Retsudvalget
(L 159 - bilag 3)
(Offentligt)

             Folketingets Retsudvalg

       Christiansborg, den 17. marts 2004

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

       Ad
       L 159 Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen).

1.     Ad Advokatsamfundets høringssvar:

Det fremhæves i høringssvaret, at politiets adgang til at tiltvinge sig adgang til visse ikke-frit tilgængelige rum som led i udførelse af politiopgaver også omfatter politiets adgang til private hjem, herunder private hjem, som ikke har nogen direkte tilknytning til den opgave, politiet er i færd med at løse, f.eks. adgang til privat beboelse for derfra at følge og overvåge en demostation.

Ministeren bedes uddybende kommentere denne del af høringssvaret, herunder i forhold til det konkrete eksempel, samt redegøre for nødvendigheden af, at bestemmelserne udstrækkes så vidt, samt hvordan dette harmonerer med det pincipíelle hensyn til at beskytte privatlivets fred.

2.     Ministeren bedes, uanset ministeren mener, at anvendelsesområdet for § 6, stk. 2, er tilstrækkeligt præcist angivet
i lovteksten, angive, hvordan den fremførte kritik om lovbestemmelsens manglende gennemsigtighed og forudsigelighed, kan imødekommes ved at "flytte" den præcisering af bestemmelsen, som er foretaget i bemærkninger, over i lovteksten, således at indholdet og konsekvenserne af bestemmelsen fremstår mere tydeligt for borgerne.

3.     Ministeren bedes ved anvendelse af konkrete relevante eksempler illustrere forskellen på mistankekravet i forhold til på den ene side den foreslåede bestemmelse om visitation (§ 6) og på den anden side politiets andre indgrebsbeføjelser i forhold til orden og sikkerhed (§§ 4 og 5). Svaret skal omfatte konkrete eksempler, som henholdsvis viser, at mistankekravet er henholdsvis ikke er opfyldt, i forhold til henholdsvis § 6 og §§ 4 og 5.

4.     Af bemærkningerne og høringsnotatet fremgår, at ministeren mener, at den foreslåede visitationsbestemmelse omtrent svarer til den sikkerhedskontrol, der i dag foretages i de fleste lufthave. Ministeren bedes i fortsættelse heraf redegøre for
-   sikkerhedskontrollen i lufthavnene
-   på hvilke punkter visitationen efter lovforslaget bestemmelser adskiller sig fra sikkerhedskontrollen i lufthavnene.

5.     Kan ministeren bekræfte, at lovforslaget bortset fra § 6, ikke giver politiets udvidede beføjelser, men (blot) er en sammenskrivning af gældende regler og praksis?

6.     Kan ministeren i fortsættelse af forrige spørgsmål bekræfte, at der ikke med vedtagelse af lovforslaget (bortset fra området vedrørende § 6) vil ske udvidelser eller opstramninger m.v. af administrative regler og praksis m.v. vedrørende politiets virksomhed?

7.     Ministeren bedes i fortsættelse af lovforslagets bemærkninger og 1. behandling redegøre nærmere for den indberetningsordning om detentionsanbringelsen af børn i alderen 12-14 år, som ministeren overvejer. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvordan en sådan indberetningsordning nærmere kan udformes med hensyn til formål og indhold, praktisk gennemførelse og rapportering.

8.     Ministeren bedes redegøre nærmere for de praktiske konsekvenser af at indføre et forbud mod detentionsanbringelse af børn under 15 år, herunder såvel karakter og omfanget af sådanne konsekvenser.

9.     Ministeren bedes redegøre for forskellen på karakteren af frihedsberøvelser, der foretages af børn under 15 år efter de foreslåede regler i § 12 (dentionsanbringelse af berusere m.v.) og § 13 (børn der træffes under forhold end beruselse m.v.).

10.    Ministeren bedes i fortsættelse af forrige spørgsmål redegøre for, hvorfor frihedsberøvelse af berusede børn ikke
i alle tilfælde kan foretages uden anbringelse i detentionen.

11.    Der fremgår af den foreslåede e§ 12, at detentionsanbringelsen af berusede børn skal foretages så skånsom som muligt. Ministeren bedes nærmere redegøre for, hvad der ligger i udtrykket "skånsomt som muligt", ministeren bedes herunder konkret redegøre for, hvilke foranstaltninger der kan tages for, at detentionsanbringelsen gøres mere skånsom end normalt.

12.    Ministeren bedes yde teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, som indebærer, at børn under 15 år ikke kan anbringes i detentionen.

13.    Ministeren bedes redegøre nærmere for adgangen for politiet til at foretage gennemsøgning af køretøjer, jf. den foreslåede § 6. Ministeren bedes herunder redegøre for
-   hvorfor det skal være muligt for politiet at gennemføre undersøgelse af køretøjer, uden at der foreligger en konkret og nærliggende mistanke og uden retskendelse?
-   hvilke muligheder der efter gældende ret er til at foretage undersøgelser af køretøjer m.v., og hvorfor disse ikke vurderes at være tilstrækkelige?

14.    Ministeren bedes tilsende udvalget en redegørelse om den under 1. behandling nævnte sag om politiets indgreb over for en gruppe Brøndby-tilhængere. Ministeren bedes i fortsættelse heraf
-   redegøre for sagens mere principielle aspekter, herunder politiets adgang for at beskytte folk mod andre, og hvor lang en sådan eventuel indgrebsmulighed rækker, f.eks. i forhold til hvortil og hvor langt væk man kan sende folk
-   redegøre for, om lovforslaget ændrer i retsstillingen på dette område, herunder om ministeren kan bekræfte at politiets beføjelser på dette område ikke udvides med lovforslaget.

15.    Ad politiets indgrebsmulighed og opgaver i forhold demostationer:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke overvejelser der har været i forhold til lovforslaget for så vidt angår:
a.   Politiets adgang til at foretage præventive anholdelser
b.   Politiets adgang til at maskerer sig
c.   Folk mulighed for at identificere politibetjente, som har begået fejl m.v., f.eks. ved at politiet bærer et synligt nummer.

                                     P.u.v.

Anne Baastrup,
formand.

       Til
            justitsministeren (Løbenr. 13293)