L 159 (som vedtaget): Forslag til lov om politiets virksomhed.

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2004

Forslag

til

Lov om politiets virksomhed

 

Kapitel 1

Politiets form�l og virke

� 1. Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette form�l gennem forebyggende, hj�lpende og h�ndh�vende virksomhed.

Kapitel 2

Politiets opgaver

� 2. Politiet har til opgave

1) � at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

2) � at afv�rge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

3) � at bringe strafbar virksomhed til oph�r samt efterforske og forf�lge strafbare forhold,

4) � at yde borgerne bistand i andre faresituationer,

5) � at udf�re kontrol og tilsynsopgaver efter g�ldende ret,

6) � at yde andre myndigheder bistand efter g�ldende ret og

7) � at udf�re andre opgaver, der f�lger af g�ldende ret eller i �vrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed.

Kapitel 3

Politiets indgreb

Almindelig bestemmelse

� 3. Politiet kan uden for de tilf�lde, hvor indgreb er hjemlet i anden lovgivning, alene foretage indgreb over for borgerne i det omfang, det f�lger af bestemmelserne i dette kapitel.

Orden og sikkerhed

� 4. Politiet har til opgave at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Stk. 2. I det omfang, det er n�dvendigt for at forebygge fare som n�vnt i stk. 1, kan politiet rydde og afsp�rre omr�der samt etablere adgangskontrol til omr�der.

� 5. Politiet har til opgave at afv�rge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Stk. 2. Med henblik p� at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1 kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. Politiet kan herunder

1) � udstede p�bud,

2) � besigtige en persons legeme samt unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i den p�g�ldendes besiddelse, n�r vedkommende formodes at v�re i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den offentlige orden eller bestemt til at udg�re fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, samt

3) � fratage personer genstande.

Stk. 3. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2, ikke tilstr�kkelige til at afv�rge faren, kan politiet om n�dvendigt frihedsber�ve den eller dem, der giver anledning til faren. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt og m� s� vidt muligt ikke udstr�kkes ud over 6 timer.

Stk. 4. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse, n�r det er n�dvendigt for at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1.

� 6. P� steder, hvor der efter lov om v�ben og eksplosivstoffer � 4, stk. 1, g�lder forbud mod at besidde eller b�re knive m.v., kan politiet besigtige en persons legeme samt unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, med henblik p� at kontrollere, om nogen besidder eller b�rer v�ben, jf. stk. 2.

Stk. 2. Besigtigelse og unders�gelse som n�vnt i stk. 1 kan ske, hvis der er grund til det med henblik p� at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indeb�rer fare for personers liv, helbred eller velf�rd.

Stk. 3. Beslutning om besigtigelse og unders�gelse efter stk. 1 tr�ffes af politimesteren (politidirekt�ren) eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal v�re skriftlig og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen g�lder for.

Offentlige forsamlinger og opl�b

� 7. Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig.

Stk. 2. Politiet har ret til at overv�re offentlige forsamlinger. Offentlige forsamlinger skal anmeldes til politiet i det omfang, det f�lger af regler fastsat i medf�r af denne lovs � 23.

Stk. 3. Politiet kan give p�bud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det p�t�nkte, eller fasts�tte andre vilk�r for forsamlingens afholdelse, n�r der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af f�rdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 4. Politiet kan forbyde forsamlinger under �ben himmel, n�r der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Stk. 5. Er en forsamling under �ben himmel til fare for den offentlige fred, kan politiet give p�bud om, at forsamlingen skal opl�ses.

Stk. 6. Efterkommes et forbud efter stk. 4 eller et p�bud efter stk. 5 ikke, anses m�ngden for opl�st, og politiet kan da skride ind som ved opl�b.

� 8. Politiet kan ved offentlige forsamlinger under �ben himmel gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der giver anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 2. Ved andre offentlige forsamlinger end dem, der er n�vnt i stk. 1, kan politiet efter anmodning fra forsamlingens leder gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der giver anledning til fare for ordensforstyrrelse. Politiet kan uden anmodning fra forsamlingens leder gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der giver anledning til fare for alvorlig ordensforstyrrelse eller fare for sikkerheden.

Stk. 3. Med henblik p� at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1 og 2 kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. Politiet kan herunder

1) � udstede p�bud,

2) � besigtige en persons legeme samt unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i den p�g�ldendes besiddelse, n�r vedkommende formodes at v�re i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den offentlige fred eller orden eller bestemt til at udg�re fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, samt

3) � fratage personer genstande.

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 3, ikke tilstr�kkelige til at afv�rge faren, kan politiet om n�dvendigt frihedsber�ve den eller de personer, der giver anledning til faren. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt og m� s� vidt muligt ikke udstr�kkes ud over 6 timer.

Stk. 5. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse, n�r det er n�dvendigt for at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1 og 2.

� 9. Politiet har til opgave at afv�rge opl�b, der indeb�rer fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 2. Med henblik p� at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1 kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. Politiet kan herunder

1) � udstede p�bud,

2) � besigtige en persons legeme samt unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i den p�g�ldendes besiddelse, n�r vedkommende formodes at v�re i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den offentlige fred eller orden eller bestemt til at udg�re en fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, samt

3) � fratage personer genstande.

Stk. 3. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2, ikke tilstr�kkelige til at afv�rge faren, kan politiet om n�dvendigt frihedsber�ve den eller de personer, der giver anledning til faren. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt og m� s� vidt muligt ikke udstr�kkes ud over 6 timer.

Stk. 4. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse, n�r det er n�dvendigt for at afv�rge fare som n�vnt i stk. 1.

Stk. 5. Politiet kan sprede et opl�b, hvis de tilstedev�rende tre gange i kongens og lovens navn forinden forg�ves er opfordret til at spredes. Angribes politiet, kan et opl�b spredes, uden at de tilstedev�rende forinden er opfordret hertil. Politiet kan anvende magt for at sprede et opl�b.

Svage og udsatte persongrupper

� 10. Politiet skal tage sig af en person, der er ude af stand til at tage vare p� sig selv p� grund af sygdom, tilskadekomst eller hj�lpel�shed i �vrigt, og som tr�ffes under forhold, der indeb�rer fare for den p�g�ldende selv eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. Er der mistanke om, at personen umiddelbart har behov for l�gehj�lp, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge.

Stk. 2. Politiet kan besigtige den syge eller hj�lpel�se persons legeme, unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i den p�g�ldendes besiddelse samt skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse med henblik p�

1) � at vurdere personens tilstand og faren for den p�g�ldende,

2) � at afv�rge faren for personen eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed eller

3) � at fastl�gge den p�g�ldendes identitet.

Stk. 3. Med henblik p� at afv�rge faren for den syge eller hj�lpel�se person eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed kan politiet foretage andre indgreb over for den p�g�ldende, herunder udstede p�bud og fratage vedkommende genstande.

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2 og 3, ikke tilstr�kkelige til at afv�rge faren for den syge eller hj�lpel�se person eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, kan den syge og hj�lpel�se person om n�dvendigt frihedsber�ves med henblik p� hjemtransport, l�geunders�gelse eller overgivelse til andre, der p� forsvarlig m�de kan tage sig af den p�g�ldende. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt.

� 11. Politiet skal tage sig af en person, der er ude af stand til at tage vare p� sig selv p� grund af indtagelse af alkohol eller andre berusende eller bed�vende midler, og som tr�ffes under forhold, der indeb�rer fare for den p�g�ldende selv eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. Er der mistanke om, at personen er syg eller har p�draget sig skader af ikke ringe omfang, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge.

Stk. 2. Politiet kan besigtige personens legeme, unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i den p�g�ldendes besiddelse samt skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse med henblik p�

1) � at vurdere personens tilstand og faren for den p�g�ldende,

2) � at afv�rge faren for personen eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed eller

3) � at fastl�gge personens identitet.

Stk. 3. Med henblik p� at afv�rge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed kan politiet foretage andre indgreb over for den berusede, herunder udstede p�bud og fratage vedkommende berusende eller bed�vende midler eller andre genstande.

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2 og 3, ikke tilstr�kkelige til at afv�rge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, kan den berusede om n�dvendigt frihedsber�ves med henblik p� hjemtransport, overgivelse til andre, der p� forsvarlig m�de kan tage sig af den p�g�ldende, indbringelse til hospital, forsorgshjem eller lignende eller inds�ttelse i detention. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt.

Stk. 5. Justitsministeren fasts�tter n�rmere bestemmelser om anbringelse i detention, herunder om l�geunders�gelse og tilsynet med den anbragte.

� 12. Et barn under 12 �r, der tr�ffes under de i � 11 n�vnte omst�ndigheder, m� ikke anbringes i detention.

Stk. 2. Et barn under 15 �r, der tr�ffes under de i � 11 n�vnte omst�ndigheder, m� kun anbringes i detention, hvis anden anbringelse er sikkerhedsm�ssigt uforsvarlig som f�lge af barnets adf�rd. Tr�ffes der beslutning om anbringelse af et barn under 15 �r i detention, skal barnet hurtigst muligt unders�ges af en l�ge. Detentionsanbringelsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt og m� ikke udstr�kkes ud over 4 timer, medmindre det ikke er muligt inden for denne tid at overgive barnet til andre, der p� forsvarlig m�de kan tage sig af barnet.

Stk. 3. Har politiet frihedsber�vet et beruset barn under 15 �r, skal der hurtigst muligt ske underretning til for�ldremyndighedens indehaver, de sociale myndigheder eller andre, der p� forsvarlig m�de kan tage sig af barnet.

Stk. 4. Anbringes et barn i alderen 15 til og med 17 �r i detentionen, skal politiet rette henvendelse til hjemmet med henblik p� at underrette om detentionsanbringelsen.

� 13. Tr�ffes et barn i andre tilf�lde end n�vnt i �� 10 og 11 under forhold, som indeb�rer fare for barnets sikkerhed eller sundhed, skal politiet tage sig af barnet. Er der mistanke om, at barnet er sygt eller har p�draget sig skader af ikke ringe omfang, skal barnet straks unders�ges af en l�ge.

Stk. 2. Politiet kan besigtige et barns legeme, unders�ge t�j og andre genstande, herunder k�ret�jer, i barnets besiddelse samt skaffe sig adgang til et ikke frit tilg�ngeligt sted uden retskendelse med henblik p�

1) � at vurdere faren for barnet,

2) � at afv�rge faren for barnet eller

3) � at fastl�gge barnets identitet.

Stk. 3. Med henblik p� at afv�rge faren for barnet kan politiet foretage indgreb over for barnet, herunder udstede p�bud og fratage barnet genstande.

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler som n�vnt i stk. 2 og 3 ikke tilstr�kkelige for at afv�rge faren for barnet, kan barnet om n�dvendigt frihedsber�ves med henblik p� overgivelse til for�ldremyndighedens indehaver, de sociale myndigheder eller andre, der p� forsvarlig vis er i stand til at tage sig af barnet. Frihedsber�velsen skal v�re s� kortvarig og sk�nsom som muligt og m� s� vidt muligt ikke udstr�kkes ud over 6 timer.

Kapitel 4

Politiets anvendelse af magt

Almindelige bestemmelser

� 14. Bestemmelserne i dette kapitel g�lder for politiets magtanvendelse s�vel inden for som uden for strafferetsplejen.

� 15. Politiet m� anvende magt

1) � med henblik p� at forebygge og afv�rge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,

2) � med henblik p� at kontrollere, om nogen besidder eller b�rer v�ben,

3) � med henblik p� at bringe strafbar virksomhed til oph�r eller i forbindelse med efterforskning og forf�lgning af strafbare forhold,

4) � som led i bistand til andre myndigheder,

5) � som led i udf�relse af kontrol- og tilsynsopgaver samt

6) � med henblik p� at vurdere, om et barn eller en beruset, syg eller hj�lpel�s person befinder sig i fare.

� 16. Politiets magtanvendelse skal v�re n�dvendig og forsvarlig og m� alene ske med midler og i en udstr�kning, der st�r i rimeligt forhold til den interesse, der s�ges beskyttet. Det skal indg� i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indeb�rer risiko for, at udenforst�ende kan komme til skade.

Stk. 2. Magt skal anvendes s� sk�nsomt, som omst�ndighederne tillader, og s�ledes at eventuelle skader begr�nses til et minimum.

S�rlige bestemmelser om visse magtmidler

� 17. Skydev�ben m� kun anvendes med henblik p�

1) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende farligt angreb p� person,

2) � at afv�rge overh�ngende fare i �vrigt for personers liv eller for, at personer p�drager sig alvorlige helbredsskader,

3) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende farligt angreb p� samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anl�g,

4) � at sikre p�gribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mist�nkes for at have p�begyndt eller gennemf�rt et farligt angreb p� person, medmindre der ikke sk�nnes at v�re risiko for, at den p�g�ldende p� ny vil g�re sig skyldig i et s�dant angreb,

5) � at sikre p�gribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mist�nkes for at have p�begyndt eller gennemf�rt et farligt angreb p� samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anl�g, eller

6) � at sikre p�gribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mist�nkes for at have beg�et alvorlige forbrydelser mod statens selvst�ndighed og sikkerhed, mod statsforfatningen eller de �verste statsmyndigheder.

Stk. 2. F�r politiet afgiver skud, der indeb�rer risiko for skade p� person, skal det s� vidt muligt f�rst ved advarselsr�b og dern�st ved varselsskud tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at skyde, hvis ikke politiets p�bud efterkommes. Det skal endvidere s� vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme p�buddet.

Stk. 3. Er der n�rliggende risiko for, at udenforst�ende kan blive ramt, m� der kun skydes i yderste n�dsfald.

Stk. 4. En polititjenestemand, der er under direkte kommando, m� kun anvende skydev�ben efter ordre fra en leder, medmindre der foreligger en situation som n�vnt i stk. 1, nr. 1 eller nr. 2.

Stk. 5. Har politiets skudafgivelse medf�rt skade p� person, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge.

� 18. Stav m� kun anvendes med henblik p�

1) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� person,

2) � at afv�rge overh�ngende fare i �vrigt for personers liv eller helbred,

3) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anl�g,

4) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� ejendom,

5) � at sikre gennemf�relse af tjenestehandlinger, mod hvilke der g�res aktiv modstand, eller

6) � at sikre gennemf�relse af tjenestehandlinger, mod hvilke der g�res passiv modstand, s�fremt tjenestehandlingens gennemf�relse sk�nnes uops�ttelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse sk�nnes �benbart uegnet.

Stk. 2. F�r stav tages i brug med henblik p� rydning af gader, bygninger m.v. for et st�rre antal personer, skal det s� vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge stav, hvis politiets p�bud ikke efterkommes. Det skal endvidere s� vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme p�buddet.

Stk. 3. Har politiets brug af stav mod person medf�rt skade, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge, medmindre det sk�nnes �benbart ubet�nkeligt at undlade l�geunders�gelse.

� 19. Hunde m� kun anvendes med henblik p�

1) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� person,

2) � at afv�rge overh�ngende fare i �vrigt for personers liv eller helbred,

3) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anl�g,

4) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� ejendom,

5) � at sikre p�gribelse af personer,

6) � at sikre gennemf�relse af tjenestehandlinger, mod hvilke der g�res aktiv modstand, eller

7) � at sikre gennemf�relse af tjenestehandlinger, mod hvilke der g�res passiv modstand, s�fremt tjenestehandlingens gennemf�relse sk�nnes uops�ttelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse sk�nnes �benbart uegnet.

Stk. 2. F�r hund tages i brug mod person, skal det s� vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge hund, hvis ikke politiets p�bud efterkommes. Det skal endvidere s� vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme p�buddet.

Stk. 3. Har politiets brug af hund mod person medf�rt skade, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge, medmindre det sk�nnes �benbart ubet�nkeligt at undlade l�geunders�gelse.

� 20. Gas m� kun anvendes med henblik p�

1) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� person,

2) � at afv�rge overh�ngende fare i �vrigt for personers liv eller helbred,

3) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anl�g,

4) � at afv�rge et p�begyndt eller overh�ngende angreb p� ejendom eller

5) � at sikre gennemf�relse af tjenestehandlinger, mod hvilke der g�res aktiv eller passiv modstand.

Stk. 2. F�r gas tages i brug mod person, skal det s� vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge gas, hvis ikke politiets p�bud efterkommes. Det skal endvidere s� vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme p�buddet.

Stk. 3. Har politiets brug af gas mod person medf�rt gener, der sk�nnes at kr�ve l�gehj�lp, skal den p�g�ldende straks unders�ges af en l�ge.

� 21. Justitsministeren fasts�tter n�rmere regler om politiets anvendelse af skydev�ben, stav, hund og gas.

Stk. 2. Justitsministeren kan i �vrigt fasts�tte n�rmere regler om politiets anvendelse af magt.

Kapitel 5

Politiets selvhj�lpshandlinger

� 22. Politiet kan lade foranstaltninger udf�re, n�r

1) � den ansvarlige har undladt at efterkomme p�bud udstedt i medf�r af denne lov eller regler udstedt med hjemmel i loven og den ansvarlige er gjort bekendt med, at undladelse af at efterkomme p�buddet kan f� denne f�lge, eller

2) � �jeblikkelig indgriben er n�dvendig til beskyttelse af enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed eller for at undg� betydelige forstyrrelser af den offentlige orden.

Stk. 2. Den ansvarlige er forpligtet til at d�kke politiets udgifter i forbindelse med foranstaltninger udf�rt i medf�r af stk. 1. Der er udpantningsret for disse udgifter.

Kapitel 6

Bemyndigelsesbestemmelser

� 23. Justitsministeren fasts�tter regler om sikring af den offentlige orden samt beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, forebyggelse af fare eller ulempe for f�rdslen, dyr p� offentligt sted, offentlige anl�g, husnumre og opslag, erhvervsvirksomhed p� veje, offentlige forlystelser, renholdelse af veje m.v.

Stk. 2. De i medf�r af stk. 1 fastsatte bestemmelser kan indeholde regler om, at politimesteren (politidirekt�ren) kan udstede midlertidige p�bud eller forbud med henblik p� at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 3. Det kan i regler fastsat i medf�r af stk. 1 og 2 fasts�ttes, at overtr�delse af reglerne eller overtr�delse eller manglende efterkommelse af p�bud eller forbud udstedt i medf�r af s�danne regler straffes med b�de. Det kan endvidere fasts�ttes, at der ved overtr�delser beg�et af selskaber m.v. (juridiske personer) kan p�l�gges selskabet m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

� 24. Justitsministeren kan for hver af landets politikredse fasts�tte en politivedt�gt, hvis s�rlige lokale forhold tilsiger det.

Stk. 2. Forslag til en politivedt�gt udarbejdes af politimesteren (politidirekt�ren) efter dr�ftelse med den eller de ber�rte kommuner.

Stk. 3. En politivedt�gt kan indeholde bestemmelser om sikring af den offentlige orden, bestemmelser om beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed samt bestemmelser om udstedelse af midlertidige forbud eller p�bud.

Stk. 4. Det kan i en politivedt�gt fasts�ttes, at overtr�delse af vedt�gtens bestemmelser eller overtr�delse eller manglende efterkommelse af p�bud eller forbud udstedt i medf�r af vedt�gten straffes med b�de. Det kan endvidere fasts�ttes, at der ved overtr�delser beg�et af selskaber m.v. (juridiske personer) kan p�l�gges selskabet m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Politivedt�gter offentligg�res i Lovtidende.

Kapitel 7

Ikrafttr�delsesbestemmelser m.v.

� 25. Loven tr�der i kraft den 1. august 2004.

� 26. Lov af 11. februar 1863 angaaende Omordning af Kj�benhavns politi m.v. og lov nr. 21 af 4. februar 1871 indeholdende Bestemmelser om Politiet uden for Kj�benhavn oph�ves.

Stk. 2. De i medf�r af de i stk. 1 n�vnte love udstedte politivedt�gter forbliver i kraft indtil den 1. juli 2005.

� 27. I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg�relse nr. 815 af 30. september 2003, som �ndret senest ved � 2 i lov nr. 352 af 19. maj 2004, oph�ves � 108.

� 28. Loven g�lder ikke for F�r�erne og Gr�nland, men kan ved kongelig anordning s�ttes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de s�rlige f�r�ske eller gr�nlandske forhold tilsiger.